شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

- اعضاء هیات مدیره شرکت اقرار و تعهد می نمایند فاقد پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت مندرج در اصل 141 قانون اساسی کشور و ماده 111 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند.
- مدیرعامل شرکت نیز اقرار و تعهد می نماید فاقد پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت مندرج در اصل 141 قانون اساسی کشور و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.