چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
پتروشیمی تخت جمشید/حاکمیت شرکتی/راهبری و پایداری شرکتی

هیات مدیره در راستای اجرایی نمودن اصول حاکمیت شرکتی و به منظور رفع مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت ، متوازن نمودن منافع ذینفعان ، رعایت حقوق سهامدارن جزء ، اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ، نسبت به تدوین سازوکار فرآیندها از طریق تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی اقدام نموده است تا به عملکرد پایدار شرکت ، شفافیت و تعالی اخلاقی سازمان منجر گردد.
پایداری شرکتی از طریق اتخاذ رویکردی به منظور ایجاد ارزش بلندمدت برای ذینفعان با هدف حفظ منابع برای نسل آینده ، در سه بعد ذیل تعریف شده است .