یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اهم اقدامات انجام شده در راستای حفظ تداوم فعالیت و پایداری اقتصادی شرکت به شرح ذیل بوده است : 
-  عقد قرارداد بلندمدت با شرکت های پتروشیمی امیرکبیر و جم به منظور تامین پایدار خوراک
- عقد قرارداد بلندمدت با شرکت پتروشیمی فجر به منظور تامین پایدار یوتیلیتی و حامل های انرژی
- ساخت سه مخزن کروی و خرید یک مخزن استوانه های به منظور انباشت خوراک
- تعریف پروژه احداث خط تولید بوتادین در راستای تامین پایدار خوراک در آینده 
- وجود بازارهای رو به رشد داخلی و صادراتی
- کیفیت بالای محصول تولیدی
- رعایت کامل تکالیف قانونی و پرداخت به موقع دیون دولتی در راستای اخذ مشوق ها و معافیت های خاص