یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اعضاء کمیسیون معاملات :
مدیرعامل (رئیس)
مدیر مالی
مدیر بازرگانی 
مدیر حقوقی 
مدیر مجتمع