شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

اعضاء کمیته فروش :
مدیر عامل
مدیر مالی
مدیر بازرگانی 
مدیر مجتمع
مدیر حقوقی