یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اعضاء کمیته مدیریت ریسک :
عباس کریمی  رئیس کمیته
 سعید یار محمدی عضو مستقل کمیته
 مهدی ثامتی عضو کمیته
علی حمیدیان فر عضو کمیته 
محمد جواد جعفری  عضو کمیته
بهادر خداخواه دبیر کمیته 
 
 این کمیته ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت از قبیل ریسک بازار ، ریسک نرخ ارز ، ریسک اعتباری ، ریسک نقدینگی ، ریسک تجاری (بازاریابی) و تغییرات تکنولوژی و همچنین ریسک های مرتبط با تامین خوراک و یوتیلیتی را مورد شناسایی قرار داده و  به منظور  به حداقل رساندن آسیب پذیری شرکت ، بر ریسک ها  و سیاست های اجرایی مرتبط نظارت کامل دارد.