پتروشیمی تخت جمشید/مالی/سایر اطلاعات مالی/دستورالعمل ها و استاندارد ها