پتروشیمی تخت جمشید/مالی/هیئت مدیره/اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

هیئت مدیره 1

 

هیئت مدیره 2

 

هیئت مدیره 3

 

هیئت مدیره 4

هیئت مدیره 5

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰