پتروشیمی تخت جمشید/مالی/هیئت مدیره/گزارشات مدیر عامل به هیئت مدیره