یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
پتروشیمی تخت جمشید/حاکمیت شرکتی/سایر موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی

درج  آگهی های دعوت به مجامع
 
درج تصویر دعوتنامه از حسابرس مستقل برای حضور در مجامع
 
منشور اخلاقی سازمان