چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
پتروشیمی تخت جمشید/منابع انسانی