دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
 

اخلاقی 2

کدهای اخلاقی و رفتاری؛ ابزار ایجاد اخلاق حرفه ای

یکی از ابزارهای رایج برای اخلاق حرفه ای، کدهای اخلاقی و رفتاری هستند. آنها یکی از ابزارهای سازمانی برای تحقق اخلاق حرفه ای هستند.کد اخلاقی شامل مجموعه ارزشهایی است که نسبت به دیگر ارزشها برای سازمان در الویت تشخیص داده شده است و باید توسط کارکنان و مدیران پیروی شوند. ارزشهایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، حفظ اسرار، پاسخگویی، عدالت ، بی طرفی و ...

کدهای اخلاقی و بیان رسمی ارزشها در مسائل معین می باشند. این کدها معیار صحت رفتارهای حرفه ای در موقعیتهای مختلف را بیان می کنند و بر اساس آنها تعیین می شود که آیا از اخلاق حرفه ای تخطی صورت گرفته است یا خیر.

این دستورالعمل به ما کمک خواهد کرد که نسبت به تعهداتمان آگاه و به آن صادقانه عمل کنیم.

شرکت پتروشیمی تخت جمشید به منظور تبدیل شدن به یکی از اخلاقی ترین  شرکتهای ایران اقدام به تدوین دستورالعمل کدهای رفتاری نموده است. بدین منظور:

1- ما به حفظ استانداردهای کدهای رفتاری بوسیله عمل به قانون و اخلاق در تمامی فعالیتهای کسب و کار متعهد هستیم.

2- در ارتباطات حرفه ای با کارکنان ، مشتریان، سهامداران و شرکای تجاری با احترام و عادلانه رفتار می کنیم.

3- ما به هم سویی بین چشم انداز ، بیانیه ، ماموریت و ارزشها با کدهای رفتاری متعهد می باشیم.

 چرا شرکت پتروشیمی تخت جمشید به کدهای رفتاری نیاز دارد؟

این دستورالعمل به عنوان مرجع مشترک ، انتظاری را که از رفتار یکایک کارکنان تخت جمشید دارد مشخص می نماید.

بنابراین چه در دفتر مرکزی کار کنید و چه در سایت ماهشهر، چه تصمیم گیری امور جاری و پشتیبانی باشید یا در  شرکای تجاری مان، در هرحال شما چهارچوب و محورهای مورد انتظار رفتاری شرکت تخت جمشید را در این دستورالعمل پیدا خواهید کردو توسط این دستورالعمل راهنمایی خواهید شد که انجام چه کاری همواره صحیح یا ناصحیح می باشد.

این دستورالعمل به ما کمک خواهد کرد که نسبت به تعهداتمان آگاه و به آن صادقانه عمل کنیم.