اطلاعات اشخاص

علی حمیدیان فر
علی حمیدیان فر
مدیر بازرگانی
علی حمیدیان فر
مدیر بازرگانی
تلفن: 88871655
ایمیل:
دکترای اقتصاد

علی

حمیدیان فر

مدیر بازرگانی

88871655

با بیش از بیس سال سابقه