شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲
پتروشیمی تخت جمشید/محصولات/فلوچارت وزنی یک تن محصول SBR & PBR