شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اعضاء کمیته حسابرسی :
 علی سیفیان  رئیس کمیته و عضو هیات مدیره 
مهدی کلانتری عضو مستقل کمیته
 سید قاسم قریشی عضو مستقل کمیته
حسن ایمانی مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته  
جلسات این کمیته به طور منظم و ماهیانه برگزار می گردد و تاکنون موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :
-  تصویب برنامه سالیانه واحد حسابرسی داخلی
 - بررسی نقاط ضعف قابل بهبود واحد مالی
 بررسی و تحلیل صورت های مالی میان دوره ای و سالیانه شرکت در مقاطع مربوطه
 - بررسی و تحلیل ریسک های شرکت
 - بررسی نقاط ضعف قابل بهبود واحد فروش
 - بررسی نقاط ضعف قابل بهبود واحد تولید
 - بررسی پیش نویس گزارش نامه مدیریت حسابرس مستقل
 - بررسی نقاط ضعف قابل بهبود واحدهای آزمایشگاه و  HSE
 - بررسی نقاط ضعف قابل بهبود واحد حقوقی و قراردادها
 - بررسی نقاط ضعف قابل بهبود واحدهای تعمیرات و انبارها
 - بررسی  اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مجمع و نکات مندرج در نامه مدیریت